Bosatt på Månen

Hvor­dan vi kan gjø­re krat­re om til ko­lo­ni­er som kan huse men­nes­ke­lig liv?

Må­nen er vår nær­mes­te nabo, men bare 12 per­so­ner har satt sine føt­ter på over­fla­ten. Si­den 1972 har de enes­te be­sø­ken­de vært ro­bo­ter, bane­far­tøy og son­der. Det var i lang tid li­ten in­ter­es­se for å dra til­ba­ke, men med bare tre rei­se­da­ger fra Jor­da er Må­nen et åpen­bart mål for vi­de­re ut­forsk­ning. Nå som fle­re land har etab­lert sine egne rom­fartspro­gram og et sti­gen­de an­tall pri­va­te sel­ska­per også in­vol­ve­rer seg, har in­ter­es­sen for Må­nen vokst igjen.

Mil­jø­et på Må­nens over­fla­te er far­lig, men hvis vi kan finne en måte å kon­stru­e­re en base på, vil vi få til­gang til et vell av uten­om­jor­dis­ke res­sur­ser. Må­nen er en før­s­te­klas­ses be­lig­gen­het for te­le­sko­per og kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr, og dets uni­ke mil­jø hol­der på le­de­trå­der om sol­sy­ste­mets his­to­rie. Må­nens po­ten­si­al er kjent for or­ga­ni­sa­sjo­ner over hele ver­den, og det er nå fle­re opp­drag un­der ut­vik­ling for å ut­fors­ke det­te nær­me­re. For øye­blik­ket er dis­se kon­sen­trert om å finne ut mer om Må­nens po­ten­si­al, men i lø­pet av de nes­te ti­å­re­ne vil be­man­ne­de rom­fer­der og kon­struk­sjo­nen av måne­ba­ser være på agen­da­en.

Russlands Ros­kos­mos plan­leg­ger en se­rie med Luna-Glob-fer­der som et ut­gangs­punkt for å etab­le­re en ro­bot­base, og i sam­ar­beid med Den eu­ro­pe­is­ke rom­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen hå­per de å lande på Må­nens sør­pol i 2019 og 2020. Kinas na­sjo­na­le rom­ad­mi­nist­ra­sjon hol­der på å ut­vik­le en se­rie av Chang’e-son­der som skal sam­le måne­prø­ver som for­be­re­del­se til fram­ti­di­ge gra­ve­opp­drag. De byg­ger et rom­skip som skal kun­ne ta med as­tro­nau­ter til Må­nen. Og det er ikke alt, for i 2007 lan­ser­te Google sitt Lu­nar XPRIZE-pro­sjekt som opp­munt­rer pri­va­te sel­ska­per til å lande ro­ve­re på måne­over­fla­ten in­nen 2017. Selv NASA, som har valgt å sat­se på be­man­ne­de fer­der til as­te­ro­ider og til Mars, hol­der på å ut­vik­le en son­de som skal kart­leg­ge vann­be­hold­nin­gen på Må­nens sør­pol.

For øye­blik­ket tar vi våre før­s­te for­sik­ti­ge skritt i vår vi­de­re ut­forsk­ning av Må­nen. Men i fram­ti­den vil en scien­ce fic­tion-aktig base på måne­over­fla­ten kun­ne være en rea­li­tet. Vi ut­fors­ker hvor­dan en slik måne­ut­post kan se ut, og hvil­ke fa­rer og ut­ford­rin­ger som kan duk­ke opp un­der­veis.

Slik kan en koloni på månen se ut.

Hvorfor Månen?

Mens for­be­re­del­se­ne av be­man­ne­de rom­fer­der til Mars al­le­re­de er i gang, set­ter noen spørs­måls­tegn ved lo­gik­ken bak å re­tur­ne­re til Må­nen. Men en måne­ut­post kan gi fle­re for­de­ler. En rei­se tur-re­tur Må­nen kan gjø­res på un­der én uke, og over­fla­ten er rik på res­sur­ser. Måne­støv in­ne­hol­der hyd­ro­gen, ok­sy­gen, jern og and­re me­tal­ler, og hvis dis­se res­sur­se­ne kan ut­vin­nes fra mi­ner, vil det­te gi oss en jord­nær kil­de til vann og byg­ge­ma­te­ri­a­ler.

På bak­si­den er Må­nen skjer­met fra støy fra Jor­das kom­mu­ni­ka­sjons­sy­ste­mer, noe som gir et stil­le ut­kikks­punkt der vi kan se ut­over ver­dens­rom­met. På for­si­den av Må­nen har vi kon­stant ut­sikt mot jord­over­fla­ten, noe som gjør det til et ide­elt sted å set­te opp må­le­sta­sjo­ner. Det kan også set­tes opp na­vi­ga­sjons­støt­te for en rek­ke ope­ra­sjo­ner, fra red­ningstje­nes­ter på Jor­da til ut­forsk­ning av ver­dens­rom­met.

Med en fast base på Må­nen kan vi også stu­de­re dens geo­lo­gi nær­me­re. Det­te kan hjelpe oss med å av­dek­ke mer om Må­nens his­to­rie og sol­sy­ste­mets ut­vik­ling. Det kan også ut­fø­res eks­pe­ri­men­ter, og ma­te­ria­ler og ut­styr kan tes­tes ut un­der and­re for­hold enn dem vi kjen­ner på Jor­da.

Måneferie

Rom­tu­ris­me er ennå i sin spe­de barn­dom, og det vir­ker kan­skje for tid­lig å ten­ke seg fe­rie­tu­rer til Må­nen. Men hvis men­nes­ke­he­ten etab­le­rer en base der oppe, vil det raskt bli ak­tu­elt å ta imot tu­ris­ter der også. Sel­ska­pet Space Adventures har al­le­re­de solgt to bil­let­ter til over en mil­li­ard kro­ner for be­søk til Må­nen i 2018, og fle­re pri­va­te or­ga­ni­sa­sjo­ner hol­der på å set­te opp sine egne tu­rer. Reg­le­ne som ble satt i Rom­trak­ta­ten i 1967, sier at in­gen land skal ha ei­er­skap til Må­nen, selv om de set­ter opp base der. Men lo­ver for ut­nyt­tel­se av Må­nen og dens res­sur­ser for kom­mer­si­ell vin­ning har fore­lø­pig ikke blitt fullt etab­lert.